Skip to navigation
Skip to contents

应用领域

12.jpg


我们的服务市场


1.png

2.png 3.png 4.png
航天 油和气 发电 石油加工
5.png 6.png 7.png 8.png
热处理
化学处理 海洋工程 污染与浪费
9.png 10.png 11.png image.png
电阻 汽车 电气
汽车

sh.jpg
专为您的市场而设计


Special Metals提供高性能合金解决方案。我们的技术和工程专业知识将这些合金转化为解决方案,确保正常运行时间并降低主要细分市场的运营风险。

ht.jpg

邮件联系

*在点击发送之前请检查您的邮件。谢谢您。

发送
close